• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 
Samarbetet med Lidingö Stad

Redan under 1950-talet började ett samarbete med kommunen i båtfrågor. LBF blev remissorgan och deltog i båtkommitten under 60-talet, där riktlinjerna drogs upp för det nödvändiga arbetet med att bygga ut hamnar och uppläggningsplatser på Lidingö. 1974 slöts det första gemensamma avtalet med Lidingö kommun omfattande hamnar och uppläggningsplatser. Detta avtal kom att gälla fram t.o.m. 1999.

LBF har under 2011 slutit ett nytt centralt 15-årigt avtal med Lidingö stad omfattande hamnar och uppläggningsområden. Varje båtklubb har sedan slutit ett eget lokalt avtal, som berör klubbens lokala förhållanden.


   LBF's verksamhet

   Av stadgarna framgår att LBF har som uppgift att vara ett samarbetsorgan för Lidingö båtklubbar, att främja båtsportens utveckling inom Lidingö, att representera båtklubbarna och tillvarata deras intressen gentemot myndigheter och institutioner samt att samverka med övriga likartade organisationer i syfte att medverka till lösandet av för båtklubbarna viktiga frågor.

Praktiskt innebär det bla. att LBF

 • genom Lidingö Jolleseglare finansierar och bedriver ungdomsverksamhet inriktad på jollesegling
 • äger och sköter den gemensamma klubbholmen Ekskär
 • i samarbete med resp. klubb och Lidingö Stad prioriterar utbyggnader, ombyggnader och underhåll av klubbarnas hamnar
 • ingår som ett förbund i Svenska Båtunionen som driver båtklubbarnas frågor på riksplanet och bl.a ger ut tidingen Båtliv
 • samordnar klubbarnas förhandlingar med Lidingö Stad
 • administrerar Lidingö stads kö för tilldelning av båtplats
 • tecknar försäkringar gemensamt för klubbarna
 • arbetar aktivt med och stöder klubbarnas arbete inom bla. säkerhet, miljlö, it, hamnfrågor etc.
 • samordnar att utbyte av kunskaper och erfarenheter sker mellan klubbarna genom ett Hamnkaptensråd

Båtrådet

I det första avtalet från 1974 slogs fast att ett permanent samarbetsråd mellan Lidingö kommun och LBF skulle inrättas.
Båtrådet har som uppgift att, förutom vad som stadgas i avtalet, tjäna som ett gemensamt beredningsorgan för alla viktiga ärenden som berör båda parter, och i övrigt vara ett forum för ömsesidig information. Protokoll från Båtrådets sammanträden finns under Funktionärsmeny-> Protokoll.

 
LBF's historia

Lbf  bildades 1935 den 14 maj på Höganloft, senare benämnt Hemvärnsgården. Med från starten var alla klubbar, som då fanns på Lidingö, nämligen Lidingö Båtklubb, Torsviks Båtklubb, Breviks Båtsällskap, Skärsätra Båtklubb samt Motorbåtsklubben Tolvan, vilken sedermera har slagits ihop med Skärsätra Båtklubb.

När det senare under åren har bildats nya klubbar har de anslutit sig till LBF, som idag omfattar 11 båtklubbar samt Lidingö Jolleseglare. Förutom de ovan uppräknade: Askrike segelsällskap, Bosö Båtklubb, Katrinelunds Båtklubb, Käppala Båtsällskap, Lidingö Segelsällskap, Sticklinge Udde Båtklubb och Talluddens Båtklubb.
Totalt finns det idag ca 2.200 båtar i klubbarna.

Lidingö Jolleseglare har bl.a. hand om en stor gemensam ungdomsverksamhet till vilken alla klubbar bidrar till ekonomiskt.

LBF utgör ett regionalt båtförbund inom riksorganisationen Svenska Båtunionen (SBU).
SBU är riksorganisationen som tillvaratar och främjar båtklubbens och båtfolkets intressen.
SBU består av 27 regionala båtförbund med 850 båtklubbar och över 140.000 medlemmar.

 
Båtklubbarnas avtal

Båtklubbarna har ett gemensamt avtal med Lidingö Stad. Vill du läsa det så finns det här.

Utöver det gemensamma avtalet har varje klubb ett avtal med Lidingö Stad som reglerar de lokala frågorna. De avtalen har resp. klubb information om.