• BBKflygfoto som smart objekt-1.jpg
 • Bojar som smart objekt-1.jpg
 • Båtskola som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar4 som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar som smart objekt-1.jpg
 • Ekskar_brygga_2.jpg
 • Ekskar_brygga_3.jpg
 • hamn1_980x277.jpg
 • hamn3_980x277.jpg
 • hamn4_980x277.jpg
 • hamn5_980x277.jpg
 • hamn62_980x277.jpg
 • IMG_4608_980x277.jpg
 • IMG_4635_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4639_adjust_980x277.jpg
 • IMG_4642_adjust_980x277.jpg
 • Jolleramp_2011-05-21.jpg
 • Jolleskola som smart objekt-1.jpg
 • MorgonEksar1 som smart objekt-1.jpg
 • mås1 som smart objekt-1.jpg

 

Hur Lidingö Båtförbund och anslutna båtklubbar på Lidingö värnar om miljön.

Båtförbundet och båtklubbarna på Lidingö har sedan flera år agerat proaktivt för att minska miljöbelastningen från vårt båtliv.

Varje klubb har miljöombud med ansvar för klubbens miljöarbete. Dessa har möjlighet att hålla sig ajour med utvecklingen på miljöområdet genom att ta del av Svenska Båtunionens utbud av information och konferenser. Båtförbundet ger genom medlemskapet i Svenska Båtunionen klubbarna denna möjlighet.

Lidingö stads miljökontor utövar tillsyn över klubbarnas miljöarbete genom regelbundna besök i klubbarna. Idag råder ett bra samarbete efter att klubbarna utarbetat sina miljöplaner och policies och omsatt detta i verksamheten.

Exempel på Klubbarnas Miljöplaner och policies;

Bosö Båtklubb

Lidingö Segelsällskap

Breviks Båtsällskap

Skärsätra Båtklubb

Käppala Båtsällskap

Talluddens Båtsällskap

Lidingö Båtklubb

 

Några för båtlivet viktiga miljöfrågor

 • Båtbottenfärger.

  Påväxning av havstulpaner och alger på båtbotten är ett gissel för båtägaren.

Många olika antifoulingfärger har utvecklats genom åren men har antingen visat sig verkningslösa eller påvisat eller misstänkt miljöskadliga. Särskilt färger som innehåller tributyltenn (TBT) utgör genom sin giftighet en fara för både människor och miljö. Färgen förbjöds för fritidsbåtar i slutet av 1980-talet men finns kvar på många båtar från den tiden. Kartläggning av förekomsten av TBT hos klubbarnas båtar har pågått sen 2015. Flertalet klubbar har nu ett grepp om problemets omfattning.

Lidingö Båtförbund anser att de flesta båtar här klarar sig utan antifoulingfärg.

I stället förordas båtbottentvätt alternativt skrovduk eller båtlift.
En båtbottentvättanläggning har funnits på ön sen 2010. Nu finns en av senaste modell som drivs av Bosö Båtklubb (BBK båtbottentvätt) och är tillgänglig för alla båtägare på ön.  

Det är inte längre tillåtet att högtryckstvätta båtbottnar målade med antifoulingfärg på oskyddad mark. Sådan tvättning får endast ske över en spolplatta med reningsanläggning. En spolplatta är en kostsam investering och fungerar inte ihop med de flesta klubbarhamnars arbetssätt vid torrsättning. En klubb (Breviks Båtsällskap) har investerat i en mobil sluten högtryckstvätt, sk Hullwasher.

Mer om båtbottentvätt, se fliken Båtbottentvätt

 • Båttoaletter.

  Sedan 2015 är det förbjudet att tömma båttoaletternas hålltankar i sjön.

Klubbarna på Lidingö har inrättat två välbelägna tömningsstationer:

¤ På norra sidan:  I Bosö Båtklubbs hamn.
¤ På södra sidan:  I Käppala Båtsällskaps hamn.

Transportstyrelsens karta över tömningsstationer i hela Sverige hittar du här:
Karta över toatömningsstationer

 • Verksamhet på varvsplanerna.

Klubbarnas miljöplaner behandlar miljöaspekter på vanligt förkommande arbeten på en varvsplan.

¤ T.ex hur man undviker spill av drivmedel, oljor, glykol och färg

¤ Regler för slipning och färgborttagning på båtbottnar.

 • Omhändertagande av farligt avfall.

  Flera av klubbarna har inrättat sk miljöstationer där medlemmarna kan lämna sitt miljöfarliga avfall för förvaring, borttransport och destruktion.

Övriga klubbar hänvisar i stället sina medlemmar att lämna det miljöfarliga avfallet direkt till Lidingö återvinningsanläggning i Stockby

 • Skrotning av uttjänta och / eller övergivna båtar

  Detta är ett stort problem i många av landets båtklubbar. Under 2018 infördes en skrotningspremie. Den utnyttjades så väl att pengarna tog slut under året.

  Såvitt känt tycks Lidingös klubbar inte ha problem med övergivna båtar.

Referenser:

Mötesanteckningar_miljömöte_LBF_2013-01-17

Havs och Vattenmyndigheten 2012:10

Anlägga tömningsstation

Båtmiljö.se